Từ chối trách nhiệm

Từ chối trách nhiệm

Do số lượng nguồn mà từ đó nội dung được trình bày trên Dịch vụ của chúng tôi được lấy và các mối nguy hiểm vốn có của việc phân phối điện tử, có thể có sự chậm trễ, thiếu sót hoặc không chính xác trong nội dung đó và Dịch vụ.

DỊCH VỤ VÀ BẤT KỲ TÀI LIỆU VÀ / HOẶC NỘI DUNG NÀO XUẤT HIỆN Ở ĐÓ (“NỘI DUNG”) ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG”, KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. TOBYNEWS, NHÂN VIÊN, CÁN BỘ, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI LIÊN QUAN, ĐẠI LÝ VÀ NHÀ CẤP PHÉP CỦA NÓ KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH, HIỆN TẠI, THỜI HẠN, KHÔNG HỢP LỆ, MỤC TIÊU, KHẢ NĂNG LINH HOẠT CỦA MỘT MỤC ĐÍCH HOẶC MỤC TIÊU CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG TIỆN FUSION Ở ĐÂY TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý NÀO.

TRONG KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO SẼ LÀ TOBYNEWS, NHÂN VIÊN, CÁN BỘ, CÁN BỘ GIÁM ĐỐC, NGƯỜI LIÊN QUAN, ĐẠI LÝ HOẶC NGƯỜI CẤP PHÉP CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA HOẶC BẤT KỲ AI NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC MẤT TÀI CHÍNH, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC HẬU QUẢ ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ NÀO BẤT KỲ THIỆT HẠI TƯƠNG TỰ NÀO KHÁC HOẶC BẤT KỲ THẤT BẠI HOẶC THƯƠNG HẠI NÀO KHÁC, GÂY RA TRỰC TIẾP HOẶC CHỈ ĐÚNG TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, GÂY RA TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN DO SỰ TIÊU CỰC HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA NÓ BẤT CỨ VIỆC KIỂM SOÁT TRONG THỦ TỤC, SẮP XẾP, GIẢI THÍCH, BÁO CÁO HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO . TRONG MỌI SỰ KIỆN SẼ LÀ TOBYNEWS, NHÂN VIÊN, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI LIÊN QUAN, ĐẠI LÝ HOẶC BÊN CẤP PHÉP CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA HOẶC BẤT KỲ AI NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH HOẶC HÀNH ĐỘNG NÀO DO BẠN THỰC HIỆN LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG KHÁC TRÊN DỊCH VỤ CHÚNG TÔI.